Voorwaarden voor gebruik

SERVICEVOORWAARDEN

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de verhuur van vakantieappartementen voor accommodatie alsmede op alle andere diensten en leveringen die de verhuurder voor de huurder verricht.

1.2 Voor onder- of wederverhuur van de ter beschikking gestelde vakantiewoning en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan bewoning is de voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder vereist.

2. RESERVERING/BOEKBEVESTIGING

Boekingen van de vakantieappartementen gebeuren schriftelijk, mondeling, telefonisch, via het boekingsprogramma op de website of andere portalen. De boeking van het vakantieappartement is juridisch bindend na voltooiing van het boekingsproces en ontvangst van de boekingsbevestiging of na betaling. Met de boeking gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels van de verhuurder.

3. BETALINGSVOORWAARDEN

De betaling van de huurprijs dient 14 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Als er minder dan 14 dagen zijn tussen de dag waarop het contract wordt gesloten en de dag waarop de huur begint, moet het volledige bedrag onmiddellijk na het sluiten van het contract op de opgegeven rekening worden overgemaakt. Als de aanbieder op de vervaldag geen betaling heeft ontvangen en deze niet wordt betaald na het stellen van een redelijke respijtperiode, heeft de aanbieder het recht om het contract te ontbinden. Wij accepteren alleen betalingen via overschrijving, PayPal en creditcard.

Het resulterende bedrag kan via bankoverschrijving / PayPal op de volgende rekening worden gestort. Overschrijving: RHEIN SUITES BOPPARD UG

Vereinigte Sparkassen Ansbach

BIC: BYLADEM1ANS

IBAN: DE91765500000009265844

4. AANKOMST/VERTREK

Inchecken bij RHEIN-SUITES BOPPARD is tussen 15.00 uur en 16.00 uur. Gedurende deze tijd is de receptie bemand en wordt u persoonlijk ontvangen. Als u te laat bent, biedt RHEIN-SUITES BOPPARD u een flexibele check-in. Met onze sleutelkluis - direct aan de ingang van Rheinallee 59 - kunt u op elk gewenst moment arriveren volgens uw wensen. U opent de sleutelkluis met een code en ontvangt uw digitale sleutel en daarmee toegang tot de vakantiewoning en uw suite. Uitchecken is op de dag van vertrek uiterlijk 11.00 uur. Als de uitchecktijd niet wordt nageleefd en er geen andere (mondelinge of schriftelijke) overeenkomst is, wordt een toeslag van 50,00 € in rekening gebracht.

5. BLIJF

5.1 Het gebruik van het vakantieappartement is voorbehouden aan de gasten die bij de boeking aan de verhuurder zijn gemeld. Indien de woning door meer personen wordt gebruikt dan overeengekomen, dient hiervoor een aparte vergoeding te worden betaald conform de prijslijst. Onderverhuur en verhuur van het appartement aan derden is niet toegestaan. Het huurcontract mag niet aan derden worden doorgegeven.

5.2 Bij overtreding van de voorwaarden of de huisregels is verhuurder gerechtigd de huur per direct en zonder opzegtermijn op te zeggen. Er bestaat geen wettelijke aanspraak op terugbetaling van de huur of schadevergoeding.

6. STAAT - INVENTARIS/APPARATUUR

Het appartement wordt door verhuurder in nette staat opgeleverd. Indien er tijdens de huurperiode gebreken zijn of optreden, dient de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld. De huurder is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade aan het gehuurde en de inventaris. De RHEIN-SUITES BOPPARD werkt met een draadloos, intelligent en sleutelloos toegangssysteem. Geef nooit de sleutels af. Verlies van de sleutels moet onmiddellijk worden gemeld en de gast is aansprakelijk tot het bedrag van de vervangingskosten. Bij niet-contractueel gebruik van het vakantieappartement, zoals onderverhuur, overbevolking, verstoring van de rust in het huis en niet-betaling van de volledige huurprijs, kan het contract door de verhuurder zonder opzegtermijn worden opgezegd. In dat geval blijven eventuele reeds door de huurder gedane betalingen bij de verhuurder. Indien de huurder gebruik wil maken van zijn aansprakelijkheidsverzekering voor een eventuele schaderegeling, dient de verhuurder hiervan op de hoogte te worden gesteld onder vermelding van zijn naam en adres, alsmede het verzekeringsnummer van de verzekeringsmaatschappij. De inventaris dient gepast te worden behandeld en is alleen bedoeld om in de vakantieappartementen te blijven. Het verplaatsen van meubels is verboden. Voordat de huurwoning aan de huurder wordt opgeleverd, controleren onze servicemedewerkers alle inventaris/apparatuur aan de hand van een inventaris/apparatuurlijst. Deze inventaris/uitrustingslijst ligt ter inzage in de vakantiewoning. Indien wij binnen 24 uur na oplevering van het gehuurde geen terugkoppeling hebben ontvangen over afwijkingen van de vermelde inventaris/apparatuur, wordt het geacht volledig en in goede staat te zijn opgeleverd; Alle inventaris/apparatuur zoals bedlinnen, handdoeken, decoratieartikelen, boeken, etc. mag niet worden gestolen uit het vakantieappartement; De huurder is aansprakelijk voor niet-bestaande/gestolen inventaris/apparatuur ten bedrage van de vervangingskosten.

7. TOEGANG TOT DE HUURWONING

De huurder geeft de verhuurder ook toegang tot het appartement tijdens de huurperiode in geval van calamiteiten, inspecties of reparatie-/onderhoudsmaatregelen. De verhuurder kondigt de noodzakelijke toegang tot het huurobject aan met 8 uur (behalve in geval van nood).

8. HUISDIEREN

Huisdieren zijn niet toegestaan. Honden zijn in overleg met de verhuurder toegestaan ​​in de RHEIN-SUITE 1. Er zijn extra kosten van € 15,00 per hond en per nacht.

9. ANNULERING

Indien de huurder het contract voor aanvang van de huurperiode opzegt, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd: + geen annuleringskosten tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode + vanaf 13 dagen voor aanvang van de huurperiode 100% van de totale huurprijs. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurperiode tussentijds te beëindigen indien de huisregels niet in acht worden genomen.

10. INTREKKING DOOR DE EIGENAAR

De verhuurder behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het huurcontract in geval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden die het onmogelijk maken om het huurcontract na te komen. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot terugbetaling van de huurprijs. Bij gerechtvaardigde herroeping heeft de huurder geen recht op schadevergoeding. Aansprakelijkheid voor reis- en hotelkosten is uitgesloten.

11. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR

De verhuurder is in het kader van de due diligence van een prudent ondernemer aansprakelijk voor de goede terbeschikkingstelling van het gehuurde. Aansprakelijkheid voor eventuele storingen of storingen in de water- of stroomvoorziening alsmede gebeurtenissen en gevolgen van overmacht worden hierbij uitgesloten. De verhuurder is slechts aansprakelijk voor zaken die door de gast worden meegebracht in het kader van de wettelijke bepalingen.

12. WIFI-GEBRUIK

12.1 De verhuurder onderhoudt internettoegang via WLAN in zijn vakantieverblijf. De huurder ontvangt bij aankomst de toegangsgegevens van de verhuurder. Hij staat de huurder toe om de WLAN-toegang te gebruiken voor de duur van zijn verblijf in de huurwoning.

12.2 Indien verhuurder kennis krijgt van onrechtmatig gebruik van de WLAN-toegang (file sharing, pornografie, etc.) door huurder, zal hij huurder onverwijld uitsluiten van het gebruik ervan en de autoriteiten op de hoogte stellen van het misbruik.

12.3 Verhuurder is jegens huurder niet aansprakelijk voor storingen in de WLAN-toegang. De verhuurder is te allen tijde gerechtigd het gebruik van de WLAN-toegang van de huurder te beperken.

12.4 De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade (malware of iets dergelijks) veroorzaakt door het gebruik van de WLAN-toegang. De huurder dient zelfstandig zorg te dragen voor de beveiliging van zijn gegevens.

12.5 Indien de huurder gebruik maakt van diensten ed die via het WLAN in rekening worden gebracht, draagt ​​hij de kosten hiervoor volledig.

13. SCHRIFTELIJK FORMULIER

Afspraken die afwijken van de Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te zijn. Mondelinge afspraken werden niet gemaakt.

14. SCHEIDBAARHEID

Mochten één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De niet-effectieve bepaling moet worden vervangen door een effectieve die het economische doel van de niet-effectieve bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Hamburg, 1 januari 2022